Τι σημαίνει σήμανση CE για τα φωτιστικά οικιακού και επαγγελματικού χώρου.

06/02/2018   
Τι σημαίνει σήμανση CE για τα φωτιστικά οικιακού και επαγγελματικού χώρου.

Αρχές της σήµανσης CE

 • Το σήµα CE συµβολίζει τη συµµόρφωση του προϊόντος προς τις εφαρµοστέες κοινοτικές απαιτήσεις, που επιβάλλονται στον κατασκευαστή.
 • Το σήµα CE, τοποθετηµένο σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του υπεύθυνου προσώπου ότι:   

ή το προϊόν συµµορφώνεται προς όλες τις εφαρµοστέες κοινοτικές διατάξεις και ή έχουν ολοκληρωθεί οι κατάλληλες διαδικασίες εκτιµήσεως της συµµόρφωσης.

Προϊόντα που πρέπει να φέρουν το σήμα CE

 • Το σήµα CE είναι υποχρεωτικό και πρέπει να τοποθετείται πριν -οποιοδήποτε προϊόν που υπόκειται σε αυτό- διατεθεί στην αγορά και τεθεί σε λειτουργία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου ειδικές οδηγίες προβλέπουν διαφορετικά.
 • Σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα υπόκεινται σε πολλές οδηγίες, οι οποίες όλες προβλέπουν την τοποθέτηση του σήµατος CE, το σήµα δηλώνει ότι τα προϊόντα θεωρούνται ότι συµµορφώνονται προς τις διατάξεις όλων των οδηγιών αυτών.
 • Τα προϊόντα δεν δύνανται να φέρουν το σήµα CE, εκτός εάν καλύπτονται από οδηγία που προβλέπει την τοποθέτησή του.

Τοποθέτηση του σήματος CE

 • Το σήµα CE πρέπει να τοποθετείται από τον κατασκευαστή ή από τον εγκατεστηµένο στην κοινότητα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
 • Το σήµα CE πρέπει να λαµβάνει την κατωτέρω µορφή. Εάν το σήµα CE σµικρύνεται ή µεγεθύνεται, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες.
 • Το σήµα CE πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο προφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή στον πίνακα δεδοµένων του. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν είναι εγγυηµένο λόγω της φύσεως του προϊόντος, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, εφόσον υπάρχει, και στα συνοδευτικά έγγραφα, σε περιπτώσεις όπου η σχετική οδηγία προβλέπει τέτοιου είδους έγγραφα.
 • Σε περιπτώσεις όπου ο κοινοποιηµένος οργανισµός συµµετέχει στην φάση ελέγχου παραγωγής σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες οδηγίες, ο αναγνωριστικός αριθµός του πρέπει να ακολουθεί το σήµα CE. Ο αναγνωριστικός αριθµός τοποθετείται, υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού, από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην κοινότητα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. Ο κατασκευαστής, είτε είναι εγκατεστηµένος εντός είτε εκτός της κοινότητας.

Σχετικές κατηγορίες με το άρθρο που διαβάσατε

Το σήµα CE και άλλα σήµατα

 • Το σήµα CE είναι το µόνο σήµα το οποίο συµβολίζει συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβαρύνουν τους κατασκευαστές για προϊόντα, όπως απαιτούν οι εφαρµοστέες οδηγίες που προβλέπουν την τοποθέτησή του. Τα κράτη µέλη πρέπει να αποφεύγουν να εισάγουν τυχόν παραποµπή σε άλλο σήµα συµµόρφωσης στις εθνικές τους κανονιστικές διατάξεις, το οποίο θα συµβόλιζε συµµόρφωση προς στόχους οι οποίοι είναι σχετικοί µε το σήµα CE.
 • Ένα προϊόν μπορεί να φέρει συµπληρωµατικές σηµάνσεις και σήµατα, µε την προϋπόθεση ότι αυτά, ή πληρούν διαφορετικό σκοπό από εκείνο του σήµατος CE, ή δεν υπάρχει ενδεχόµενο να προκαλέσουν σύγχυση µε αυτό, και ή δεν µειώνουν το ευανάγνωστο και το προφανές του σήματος .


Η ergo-tel είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες σας εύκολα, γρήγορα, ποιοτικά και αξιόπιστα !

Κοινοποιήστε σε φίλους σας!

Πείτε μας την γνώμη σας για το άρθρο που διαβάσατε!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(*) παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία.